Prawo

Podział majątku po rozwodzie – jak podzielić wspólny majątek?

Podział majątku to ważna kwestia do ustalenia po rozwodzie. Wyjaśniamy, czym jest podział majątku wspólnego, a także, od czego należy zacząć. Poniżej szczegóły.
Wspólność majątkowa
Wspólność majątkowa to rodzaj ustroju majątkowego, który powstaje między małżonkami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. W trakcie trwania wspólności majątkowej majątki obojga małżonków tworzą jedną całość gospodarczą. Wyjątkiem jest podpisana wcześniej intercyza, czyli umowa wyłączająca wspólność. Na wspólność majątkową składają się: majątek wspólny oraz majątki osobiste małżonków.

Z czego składa się majątek wspólny?
Majątek wspólny obejmuje m.in. przedmioty majątkowe kupione podczas trwania wspólnoty majątkowej przez jednego z małżonków lub wspólnie – m.in. wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków, środki na rachunku otwartym, kwoty składek na subkoncie ZUS-u.

Majątek osobisty małżonków
Do majątku osobistego każdego z małżonków wlicza się m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, nabyte przez dziedziczenie, darowiznę lub zapis, służące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z nich, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać jednej osobie, wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, przedmioty z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa pokrewne i autorskie itd.

Podczas trwania wspólności ustawowej nie jest możliwy podział majątku wspólnego. Podziału można dokonać po ustaniu wspólności, po rozwodzie lub separacji, ubezwłasnowolnienia męża lub żony lub w razie upadłości ogłoszonej przez jedną z osób. Aby uniknąć po rozwodzie podziału majątku, należy wcześniej spisać umowę małżeńską, tzw. intercyzę.

Foto by: Shutterbug75 / pixabay

autor:K