Prawo

Nowelizacja ustawy o policji

W połowie grudnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelę dotyczącą ustawy o policji oraz kilkunastu innych ustaw, które stanowią między innymi o przeprowadzaniu kontroli osobistej. Co się zmieniło? Sprawdźmy.

Nowelizacja daje np. możliwość osobie, która została poddana kontroli złożenie zażalenia na wydane postanowienie o jej przeszukaniu. Ponadto zmiany w ustawie o policji mają za zadanie dopasować obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie uprawnień policjantów oraz przeszukań do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017.

Nowe prawo doprecyzowuje między innymi, że granice prowadzonego przeszukania wyznacza zasadniczo cel, jakim jest znalezienie przedmiotów, które mogą stanowić istotny dowód w sprawie lub podlegają zajęciu w prowadzonym postępowaniu karnym.

Nowelizacja zwraca także uwagę na to, że działania podejmowane przez funkcjonariuszy publicznych, jakimi bez wątpienia są policjanci, każdorazowo muszą być wykonywane starannie oraz z poszanowaniem godności i prywatności osoby przeszukiwanej. Warto w tym miejscu wspomnieć czego dotyczył przytoczony wyżej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z końca 2017 roku. Stwierdzał on, że artykuł 219 paragraf 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks postępowania karnego oraz artykuł 44 paragraf 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim przewiduje przeszukanie osoby, nie określając przy tym granic takiego przeszukania, są niezgodne z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadto Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy aktów wykonawczych ustawy o Straży Granicznej, Policji, strażach gminnych, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organach porządkowych, ABW, AW, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, CBA, Służbie Więziennej, cudzoziemcach, Służbie Ochrony Państwa oraz Straży Marszałkowskiej są w tej sytuacji ze względów formalnych niezgodne z konstytucją.

MM, fot. TPHeinz/Pixabay