Prawo

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złożyć wniosek o
wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego .

Niniejszy wniosek należy wypełni w języku polskim, czytelnie – najlepiej literami drukowanymi.
UWAGA !!!

pamiętaj o zamieszczeniu numeru NIP na wniosku i dowodzie wpłaty,

sprawdź czy właściwie wybrałeś organ podatkowy, do którego kierujesz wniosek i czy wybrałeś
właściwy numer konta bankowego.
Część A – Organ, do którego kierowany jest wniosek
MINISTERSTWO FINANSÓW
1) – wpoz. od 4 do 7 należy wybrać właściwy organ podatkowy, który swoim zasięgiem terytorialnym
obejmuje miejsce zamieszkania lub siedzib wnioskodawcy.


Część B – Dane wnioskodawcy
B.1 . Dane identyfikacyjne

w poz. 8 należy wskazać rodzaj wnioskodawcy: osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, osoba fizyczna, inny np . podatkowa grupa kapitałowa,

w poz. 9 i 10 zamieszcza si dane dotycz ce wnioskodawcy w przypadku, gdy:
a) wnioskodawca jest osób fizyczna podaje : nazwisko, pierwsze imię , dat urodzenia i nr
PESEL,
b) wnioskodawca jest podmiot nie będący osobą fizyczna podaje pełną nazw i nr REGON,
B.2 . Status wnioskodawcy

wpoz. 11 należy wskazać status wnioskodawcy: podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzecia w rozumieniu
art. 110-117a ustawy Ordynacja podatkowa, inny np. podmiot planuj cy podjęcie działalności na terenie RP.
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są :

osoby prawne,

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

osoby fizyczne,

inni zainteresowani np . : podmioty niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP.
B.3 . Adres siedziby/Adres zamieszkania

wpoz. 12-21 podaje si miejsce zamieszkania lub adres siedziby,
B.4 . Adres do korespondencji
Część ta (poz. 22 do 31) wypełnia si w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny ni ż adres
siedziby lub miejsca zamieszkania, podany w części B.3

Część C – Organy podatkowe właściwe dla wnioskodawcy ze wzgl du na spraw b d c
przedmiotem interpretacji indywidualnych

 • w poz. 32 wpisuje si nazw i adres organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urz du celnego) właściwego dla wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji np. : w zakresie wniosku dotyczącego podatku od towarów i usług – naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług; w przypadku wniosku
  dotyczącego podatku akcyzowego, naczelnika urzędu celnego właściwego dla wnioskodawcy w zakresie rozliczeń podatku akcyzowego.
  Część D – Zakres wniosku
  D.1 . Przedmiot wniosku
  Przedmiotem interpretacji może by zaistniały stan faktyczny poz. 33 (zdarzenie, które miało miejsce) jak i również zdarzenie przyszłe poz. 34 (takie, które jeszcze nie wystąpiło).
  D.3 . Wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji
  W części tej podaje się przepisy prawa podatkowego, które mają być przedmiotem interpretacji organu podatkowego.
  -w poz. 45 należy wskazać oznaczenie przepisów (artykuł , paragraf, itd.) wraz z nazwa aktu prawnego (tytuł ustawy lub rozporządzenia), który jest przedmiotem interpretacji, bez przytaczania treści przepisu .
  Część E – Wysokość, sposób uiszczenia opłaty oraz numery kont bankowych
  Opłata za interpretacją wynosi 75 zł od każdego stanu będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli w jednym wniosku zawarto kilka stanów, które maja by przedmiotem wyjaśnienia, opłat należy uiścić za każdy opisany stan. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, wniosek pozostawia si bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty (art . 14g § 2 ustawy Ordynacja podatkowa) .

UWAGA !!!

 • wypełniając druk opłaty nie zapomnij o numerze NIP,
 • wnosząc wpłatę na konto bankowe, wybierz konto organu do którego kierujesz wniosek,
 • opłat należy uiścić w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku,
  Część F – Wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
  W części tej wnioskodawca obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu
  faktycznego albo zdarzenia przyszłego (art . 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa). Opis powinien by
  jak najbardziej szczegółowy dotyczy wszystkich aspektów sprawy będącej przedmiotem wniosku. Opis zaistniałego stanu zamieszcza si w poz. 50 (strona 2 i 3 wniosku) W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca, dalsza część opisu należy przedstawi w załączniku ORD-IN/A.
 • w poz. 51 wnioskodawca wpisuje pytania, dotyczące stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), co do
  których zamierza uzyska ocen stanowiska wnioskodawcy w formie indywidualnej interpretacji . Zadane pytanie powinno zostać przyporządkowane do opisanego stanu, którego dotyczy poz. 50 .
  Część G – Własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub
  zdarzenia przyszłego
  W poz. 52 wnioskodawca przedstawia własne stanowisko (ocen prawna) opisanej sytuacji . W ocenie
  prawnej wnioskodawca wskazuje, który przepis prawa, jego zdaniem, ma zastosowanie do przedstawionego stanu .
  W przypadku, gdy przedstawienie stanowiska przekraczałoby ilość miejsca przeznaczona we wniosku, zainteresowany przedstawia dalsza jego część w załączniku do wniosku o interpretację indywidualna ORD-IN/A.

UWAGA !!!
Wniosek o wydanie interpretacji nie będzie rozpatrywany, jeśli nie będzie spełniał wymogów
określonych wart. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa tj . :

 • nie będzie zawierał wyczerpującego opisu stanu faktycznego,
 • nie będzie zawierał przedstawienia własnego stanowiska (oceny prawnej) opisanego stanu.
  Część H – Informacja o załącznikach ORD-IN/A.
 • w poz. 53 wnioskodawca podaje liczb dołączonych do wniosku załączników ORD-IN/A.
  Część I – Oświadczenie i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej
  Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji
  indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania . Podpisuje również oświadczenie, że opisane stany nie są przedmiotem toczącego si postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

UWAGA !!!
Musisz wiedzie , że razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna
nie wywołuje skutków prawnych.
Odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania podlega ten, kto składając zeznanie mające służy za
dowód w postępowaniu sadowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawd lub zataja prawd , podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art . 233 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeksu karnego Dz.U . Nr 88, poz . 553, z późn . zm .

 • w poz. 55 zamieszcza się imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej .
  W przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo
  lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy.

UWAGA !!!
Nie zapomnij o podpisie na wniosku
Przed złożeniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
sprawdź, czy :
podał eś numer NIP na wniosku i druku opłaty,
wybrał eś właściwy organ, do którego adresujesz wniosek,
wybrał eś właściwe konto bankowe (jeżeli opłat uiszczasz na konto),
przedstawiłeś wyczerpująco stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe,
podałeś oznaczenia przepisu prawnego, który podlega interpretacji,
przedstawiłeś swoja ocen prawna,
podpisałeś wniosek.
Jeśli masz wątpliwości co do sposobu wypełnienia wniosku, pod numerem tel . 0 801 055 055
możesz liczy na pomoc konsultantów Krajowej Informacji Podatkowej.